Laat de adelaars in eenheid aanvallen

Worstel je weleens met de beeldende taal van de profetische wereld en de betekenis ervan voor het dagelijkse leven? Dan ben je niet de enige. Zeker wanneer profetische inspiratie nog niet zo normaal voor je is kan het best lastig zijn om de verbinding met je leven, je kerk of organisatie te maken. Jammergenoeg maakt dat soms dat we zaken naast ons neerleggen die wel voor ons bedoeld zijn.  

In de Bijbel komt het regelmatig voor dat geïnspireerde veranderaars met beelden en visioenen koningen en kerken richting, leer of correctie aanreiken. Ook zien we die leiders vaak worstelen met de betekenis en relevantie ervan en keuzes maken die gevolgen hebben voor henzelf en de mensen die zij beïnvloeden.

‘In het derde jaar van koning Cyrus van Perzië werd aan Daniël, die Beltesassar werd genoemd, een boodschap geopenbaard. Het was een betrouwbaar bericht over een grote strijd. Door een visioen begreep hij het bericht.’ Daniël 10v1

Met de opkomst, of beter gezegd het Geestgedreven herstel van het profetische en apostolische ambt in het Lichaam van Christus lijkt het mij belangrijk om hierin te groeien. Want openbaring, strijd en strategie zullen blijvende ingrediënten zijn in de komende decennia.

Inspiratie wil dichtbij macht staan, nietwaar? Voor veel leiders vandaag de dag is het heel normaal om op de achtergrond spirituele mensen te betrekken bij leiderschap en beleid. Dat zie je in de Bijbel ook regelmatig. Ook Koning David vond het normaal om zieners en profeten te betrekken bij zijn leiderschap.

‘Zij waren de zonen van Heman, de ziener van de koning, die de woorden van God ontving en ze kracht bijzette.’ 1 Kronieken 25v5

Gods Geest spreekt
 Hoe zit het met de dynamiek van geïnspireerde beeldende taal en de betekenis ervan voor onze sferen van invloed? Want of je nu alleen jezelf leidt, een huisgroep dient, ondernemer bent of een kerkelijke of maatschappelijke beweging aanjaagt, Gods Geest zal tot je willen spreken op een bovennatuurlijke manier en je zult anderen ermee zien werken. En je kunt je afvragen hoeveel inspiratie of directie er niet verloren gaat door een gebrek aan gebed, aan begrip van beelden, interpretatie en toepassing of aan volwassenheid bij de zender en of ontvanger? Als Gods Geest spreekt wil je daar toch goed mee omgaan?

Natuurlijk heeft die inspiratie niet dezelfde autoriteit als de Schrift waarin we deze dynamiek tegenkomen en onderzoeken, maar is het er in het ideale scenario wel een afgeleide en een toepassing van die onze aandacht, toetsing in gebed en vervolgens passende gehoorzaamheid vraagt. Laten we het eens proberen met een voorbeeld.  

Visioen
Recent zat ik thuis op de bank en ontving ik een visioen terwijl ik met mijn vrouw in gesprek was. Een visioen is voor mij een bewegend beeld waar je naar kijkt met open ogen terwijl je de natuurlijke werkelijkheid ook ziet. Als een laagje of filter zeg maar. Je kunt ernaar kijken terwijl het zich ontwikkelt en je kunt er ook op een later tijdstip naar ‘terug’ gaan en dieper kijken en doorvragen.

In dit visioen zag ik een grote adelaar van boven over een zee met mist vloog. In de verte zag ik een kustlijn met erachter grote besneeuwde bergen. Het was een indrukwekkend vergezicht.
Terwijl ik over de rug van de adelaar naar de kustlijn keek zag ik onderaan de bergen in de donkere schaduwen reusachtige wezens vele mensen pijnigen en vermorzelen. Het was afschuwelijk om te zien hoe deze wezens ongestoord machteloze mensen lieten lijden.

Opeens begon de adelaar met grote autoriteit scherp te ‘schrieken' naar deze wezens.  Het maakte dat ze verschrikt naar boven opkeken en wegvluchten hun gezichten met hun handen afschermend. Wat me daarbij opviel is dat ze niet eerder waren uitgedaagd door een tegenstander.

De adelaar keek naar links en daar zag ik opeens een overweldigende grote groep adelaars die in formatie naar de kustlijn vlogen. Ik wist in mijn geest dat ze allen mandaat van de Heer hadden gekregen om daar te zijn, ieder vanuit een persoonlijke relatie met Hem. Het was tijd om in de aanval te gaan en de mensen onderaan de bergen te bevrijden van het lijden waar in ze zich bevonden. Het was bemoedigend te zien hoe God ingreep met zoveel macht en autoriteit.

Sommige van de adelaars in de formatie keken niet naar de missie maar gingen onderling ruziën en elkaar pikken. Het brak een gedeelte van de eenheid en ze vielen er zelf door weg naar beneden. In plaats van aan te vallen landen ze op een strand vlakbij de reusachtige wezens en gingen hun wonden zelf proberen te genezen. Het zand was als vurige lava en ze zakten er krijsend in weg. De ongehoorzaamheid had een grotere prijs dan de prijs van nederigheid om in formatie te blijven om de missie te voltooien.

Andere adelaars in de groep hadden beschadigde veren maar vlogen moedig door. De grote adelaar trok ze eruit in liefde en bemoedigde ze met richting, geloof en aanmoediging.  

Ik zag in de verte ook jonge adelaars, die nog niet klaar waren voor de strijd. Ze vlogen rondom nesten die op andere bergtoppen lagen en leerden daar vliegen en strijden. Er waren adelaars in die nesten die speciaal geroepen waren om jonge adelaars te trainen en zo de Heer te dienen.

Opeens brak achter de formatie adelaars de hemel open en Gods glorie begon te schijnen. Stralen van licht schenen langs de adelaars recht op de reusachtige wezens waardoor aantal verpulverd werden en de duisternis week. Wat ook zichtbaar werd was het lijden, het trauma en de dood die de wezens hadden veroorzaakt. Velen mensen die er lagen werden door de liefde van de Vader geraakt en stegen op richting de hemel. Maar sommige mensen liepen achter de eerder gevluchte wezens aan verder de duisternis in en werkten met hen samen.

Tot zover het beeld voor nu. Laten we eens proberen om dit bovennatuurlijke visioen te interpreteren voor de natuurlijke wereld die we mogen leiden. Daarbij gebruiken we de stappen openbaring, interpretatie en communicatie. We blijven ons bewust dat symboliek en bijbels toetsing belangrijk zijn.

Wat is volgens jou de boodschap van dit beeld?
Ooit las ik een van mijn favoriete boeken ‘De laatste strijd’ van Rick Joyner. Het beschrijft een geestelijke reis naar aanleiding van een reeks visioenen die de schrijver ontving tijdens een periode van bidden en vasten. Het boek bevat velen openbaringen over bijbelse principes en spreekt tot ons dagelijks leven over een leven van discipelschap, het verschijnen voor Gods Rechterstoel, het omgaan met waarheid en nog veel meer. Er is geen boek geweest wat nog meer impact op mijn leven heeft gehad als dit boek. Het visioen wat ik mocht zien zou er zo tussen passen.

Zoals ik het ‘zie’
Wat betekent de symboliek? Er valt heel veel over te zeggen maar samenvattend komt het voor mij hierop neer. De grote Adelaar staat voor Gods Geest of een belangrijke engel of leider. Het kan een expressie is van Gods rol als Aanvoerder en Leider of een menselijke leider in de strijd om redding en reformatie. In de Bijbel zie je regelmatig dat God zichzelf openbaart ‘in’ engelen en door beelden. Het hangt dan samen met de openbaring en boodschap die Hij kiest. De engel of het wezen is niet God maar een expressie ervan.

Bergen staan voor invloed en macht. Het zijn systemen van hiërarchie met een bepaalde focus of inhoud. Adelaars staan voor leiderschap en autoriteit. Ze vliegen erg hoog en kunnen scherp zien. Hun leeftijd en rol staan voor roeping, geestelijke ontwikkeling en karakter.

Mijn rol als ziener/kijker naar dit visioen is dat ik een boodschap ontvang om te delen. Ik ben in dit beeld geen onderdeel van de aanval maar een boodschapper. Dat betekent niet dat ik niet een van de adelaars zou kunnen zijn, maar het doel van dit visioen was te zien en te interpreteren.

De reusachtige wezens staan voor demonische entiteiten die mensen haten en de Schepper ongehoorzaam zijn. De mensen staan voor hen die Christus niet kennen of niet gehoorzamen.

De formatie van adelaars staat voor een ordening van leiders en bewegingen die samenwerken vanuit Gods leiding. Een mandaat staat voor een goddelijke persoonlijke opdracht als plek in een groter verhaal. Het breken van eenheid wijst op gedrag van leiders en christenen onderling en de consequenties ervan.

Ja, maar we hebben toch gewoon bijbelteksten?
Dat klopt. En die zijn ook normatief en leidend. Een visioen mag bepaalde bijbelteksten benadrukken en als tijdelijke boodschap bij elkaar brengen in de actualiteit. Het geeft focus en richting waar je als leider iets mee zou mogen doen.

Wat nu?
We hebben wat gespeeld met openbaring en interpretatie. Stel je eens voor dat dit beeld een boodschap zou zijn voor jouw leven, bediening of organisatie? Wat ga je ermee doen? Is het een gebedspunt, een strategische aanmoediging of een uitnodiging om nog veel langer te zien? Welke bijbelteksten hangen hiermee samen en waarom komt het beeld nu? Moet het opgeschreven worden en gedeeld?

Mijn toepassing
Wat ik me als adviseur geestelijk leiderschap kan voorstellen is dat het trainen van geestelijk strijders belangrijk is. En dat je daarbij de juiste trainers moet aanstellen. Ook begrijp ik dat het voor volwassen leiders en bewegingen tijd is om in eenheid duisternis geestelijk aan te vallen in de samenleving. Ik begrijp dat Gods glorie in verschillende sferen van invloed wil doorbreken om zielen vrij te maken van de grip van de duisternis en hen te redden. Ook mag ik nadenken over wat mij en ons afleidt van de missie om daarmee bezig te zijn. Hoe ziet eenheid eruit en hoe kan ik leiders aanmoedigen en helpen genezing te ontvangen?

Al deze inhoud vraagt gebed, doordenking en een plan van aanpak. Het kan direct invloed hebben op jaarplannen, preek thema’s, het toewijzen van budgetten, heidagen, richting van kerken en organisaties en wat diens meer zij. Voor degenen die mijn werk kennen zal dit herkenbaar zijn in mijn activiteiten.

Duik erin
Ik wil je aanmoedigen zelfs eens een kijkje te nemen naar dit visioen of de Heer te zoeken voor openbaring. Beide is ok. Bid ervoor. Vraag de Geest om diepere openbaring, vraag goed door. Bid ervoor wat dit voor jouw sferen van invloed zou kunnen betekenen en schrijf het op. Deel het als de Geest je leidt om dit te doen op een manier die bij je rol en plek in het Koninkrijk past. Laat de adelaars in eenheid aanvallen.

Sven.