Gedreven gelovigen: wat brengt een apostolische cultuur ons?

Apostelen, de eersten onder de gelijken in geestelijk leiderschap, vestigen Gods koninkrijk over het algemeen via drie pijlers in het Lichaam van Christus. Namelijk via gezonde relaties, het doorgeven van geestelijk ‘DNA’ én door kracht. De vrucht hiervan zou je een apostolische cultuur kunnen noemen. Dit klinkt natuurlijk prachtig, maar wat is zo’n apostolische cultuur in de Ekklesia dan precies en wat brengt het ons?

Dat is een terechte vraag maar komt vaak voort uit de gewenning aan een herder/leraar cultuur. We zijn gaan begrijpen dat er naast een evangelistische nu ook een profetische cultuur gevestigd is en zich verder ontwikkelt, maar hoe zit het dan met een apostolische cultuur? Voor nu wil ik inzoomen op het aspect kracht. Apostolische kracht wel te verstaan. Stel, je zit in een gemeente of netwerk van gemeenten die door apostelen en profeten wordt geleid, wat heb je dan aan die kracht die de apostelen zouden vestigen en delen?

Genegeerde gaven

Is je weleens opgevallen dat we in ‘geestelijk leiderschap land’ niet veel aandacht hebben gegeven aan apostelen en profeten? Dit is ontstaan op door allerlei theologische veronderstellingen. Sommigen van ons namen bijvoorbeeld aan dat er geen apostelen en profeten meer zouden zijn en dat er enkel herderlijke, onderwijzende en evangelistische leiders rondliepen die gelovigen toerustten tot dienstbetoon. Deze theologische positie had als gevolg dat wanneer je een apostolische of profetische roeping had er weinig ruimte, begrip of aandacht voor je was in de lokale kerk. De werkingen die deze bedieningen in de Gemeente brengen werden niet of nauwelijks erkend of ontvangen. Gelukkig zijn we gaan zien dat het bijbels gezien gaat om een vijfvoudige(!) bediening en niet om een drievoudige(!) bediening van geestelijk leiderschap.

Efeziërs 4v11 En Hij is het die zowel apostelen heeft aangesteld als profeten, zowel verkondigers van het evangelie als herders en leraren, [12] om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd,

De door Christus aangestelde apostelen en profeten hebben niet alleen geestelijke gaven zoals elke Geestvervulde gelovige, ze zijn de gaven. Sterker nog, apostelen en profeten spelen een sleutelrol in geestelijk leiderschap. Dusdanig dat de Geest vooral apostelen en profeten heeft gebruikt om het Nieuwe Testament vorm te geven. De Bijbel staat vol met uitingen en onderwijs van profeten en apostelen. Het voordeel is dat je in de Bijbel gemakkelijk teksten kunt vinden waar apostelen zelf beschrijven over de bediening die ze van de Heer hebben gekregen.

God zendt apostelen naar sferen van invloed

Laten we eens in de Bijbel kijken naar die toegevoegde waarde van de apostolische bediening wanneer het gaat om kracht. In de Galatenbrief schrijft de apostel Paulus bijvoorbeeld het volgende:

‘..want zoals God Petrus kracht had gegeven voor zijn werk als apostel onder de besnedenen, zo had Hij mij kracht gegeven voor mijn werk onder de andere volken’. Galaten 2v8 NBV21

Het eerst wat mij opvalt in de tekst is dat Paulus helder had wat de Geest hem en Petrus had opgedragen om te doen (je kunt in Handelingen 9, 13 en Handelingen 22 en 26 meer lezen over die roeping). Paulus, zelf een jood, wist dat hij niet geroepen was om joden het evangelie te brengen. Hij was geroepen om andere volken het evangelie van het Koninkrijk bekend te maken. Petrus daarentegen was wel geroepen om de joden te bereiken en te leiden, wat we ook kunnen zien in het Bijbelboek Handelingen en in zijn brieven, die hij schreef aan joodse gelovigen in het Middellandse Zee-gebied. Beide apostelen hadden ze een apostolisch mandaat vanuit de grote opdracht maar hadden ze verschillende sferen van invloed toegewezen gekregen. Beide werkten ze onder zowel joodse als heidense volken en gelovigen, maar wel als onderdeel van hun opdracht. Dit was Gods plan. Net als Jezus dienden zij joden en heidenen.

Romeinen 15v8 Ik zeg u dat Christus een dienaar van de Joden is geworden om te tonen dat God trouw is en om de beloften aan hun voorouders waar te maken, [9] en dat Christus, om te tonen dat God barmhartig is, ook gekomen is om de andere volken in staat te stellen God te loven, zoals geschreven staat: ‘Daarom zal ik U prijzen te midden van de volken, een loflied zingen ter ere van uw naam.’

God geeft apostelen en apostolische mensen ook vandaag de dag nog sferen van invloed om er zijn Koninkrijk te vestigen. Dat kan een bevolkingsgroep of gebied zijn, maar ook een sector in de samenleving of aandachtsgebied in de hedendaagse wereld van onrecht. Nu zijn we niet allemaal apostelen en niet elke apostel of apostolische leider functioneert op hetzelfde niveau, maar allen die gezegend zijn met een apostolisch mandaat en omgeving zullen daardoor hopelijk een verlangen ervaren hun invloed aan te wenden om meer van Gods Koninkrijk in een of meerdere sferen van invloed te vestigen en uitbreiden. Hoe groot of klein die invloedsfeer dan ook is. Hoe mooi is dat!

God geeft Zijn apostelen kracht om Zijn cultuur te vestigen

Het tweede wat me in de tekst opvalt is dit: God geeft Zijn apostelen kracht.

Galaten 2v8 want zoals God Petrus kracht had gegeven voor zijn werk als apostel onder de besnedenen, zo had Hij mij kracht gegeven voor mijn werk onder de andere volken.

God werkt blijkbaar met kracht. Wanneer je een kijkje neemt in de grondtekst vind je daar ‘energeo’ waar ook het Nederlandse woord energie vandaan komt. Het refereert in de tekst naar de werking van de Heilige Geest in en door mensen. Je zou deze vorm ook wel zalving of geestelijke gedrevenheid kunnen noemen. De kracht van Gods Geest breekt in de menselijke werkelijkheid door en vult het hart. Dat kan een eenmalige, in dit geval apostolische werking zijn, maar is vaak een stroom van werkingen, een geestelijke rivier, die telkens weer een vestiging en uitbreiding van Gods heerschappij in mensen en systemen bewerkt. Het Koninkrijk van God komt niet met woorden maar stroomt met kracht. Menselijke woorden horen bij onze menselijke wereld. Ze zijn een reactie op kracht of op de afwezigheid daarvan.

1 Korintiërs 4v20 Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht.

Allerlei mensen kunnen woorden of regels gebruiken om iets te beschrijven om te beïnvloeden. Hoeveel kerken zingen niet het prachtige lied ‘Levend water, verfrissend, vrij’ (Opwekking 459) maar hebben nog nooit of in geen jaren die kracht toegestaan of ervaren? Het maakt me soms verdrietig dat we de Geest niet laten leiden met kracht.

Apostelen, apostolische kerken, bedrijven en bedieningen zijn ambassadeurs van het Koninkrijk van kracht. Apostolische leiders brengen het Lichaam van Christus deze vorm van geestelijke ‘energie’. Petrus en Paulus hebben met hun leven laten zien wat de kracht van God kan en zal doen. God gebruikte hun inzet en liefdevolle opoffering om wonderen, tekenen en grote daden te doen. Samen hebben ze ‘de wereld van joden en heidenen’ dusdanig met Gods kracht beïnvloedt zodat dit tot op de dag van vandaag nog merkbaar is.

Wijze apostolische leiders geven kaders aan kracht. Ze hebben de wijsheid ontvangen om kaders te geven, richting, zodat de kracht van God zijn werk kan doen in harten en systemen. Net als met elektriciteit vraagt het wijsheid en inzicht hoe er goed mee om te gaan. Gods Geest werkt met en door Zijn leiders.  


Waarom dan toch die kracht?

Kolossenzen 2[1] Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in Laodicea voer, en voor alle andere gelovigen die mij nog nooit in levenden lijve hebben gezien.

Apostelen zijn geestelijke strijders die gebieden innemen waar demonische machten regeren. Hier is dus geestelijke kracht voor nodig. Wanneer apostelen in de hun toegewezen sfeer van invloed pionieren, er geestelijk voor strijden, er spreken, mensen de handen opleggen dan stroomt er een geestelijke werking door hen heen de gemeente en de wereld in. Vaak hebben gelovigen in een sfeer van invloed wel redding ontvangen, maar hebben in hun denken nog doorbraken nodig zodat ze loskomen van de omringende cultuur en de cultuur van het Koninkrijk gaan geloven en doorgeven. Dat vraagt apostolische geestelijke strijd (2Kor10 v5).

Romeinen 1v11 ‘Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken…’

Wanneer een apostel leidt en erkend wordt de kracht het Koninkrijk gedeeld, gevestigd en uitgebreid. Een apostolische cultuur in een gemeente betekent dan ook dat er regelmatig krachten werkzaam zijn. Het betekent dat er een toenemende geestelijke gedrevenheid in een groep mensen ontstaat om niet alleen zielen te redden, maar om samen grote daden te doen voor God waar redding een onderdeel van is. Het kan betekenen dat men iets vergelijkbaars gaat doen als de apostel die de kracht kwam doorgeven. Het doel van Gods kracht is niet om de apostelen of de gemeente centraal te stellen, het doel is doorbraken te zien in de sferen van invloed waar de duisternis nog bezetter is. Onrecht gaat er recht worden, gebondenheid gaat vrijheid worden en scheiding gaat eenheid worden. En daar is kracht voor nodig, nietwaar? Een sfeer van invloed, een markt, politiek speelveld of een sector bestaat niet voor niets uit een krachtenveld. Er is altijd iets of iemand die de meeste invloed heeft. De vraag is alleen welke kracht of speler er leidende invloed heeft. Christenen hebben veel te lang sferen van invloed genegeerd of er krachteloos met alleen woorden geprobeerd koninklijk te beïnvloeden. Het is tijd dat gelovigen in de kerk en samenleving gaan voor meer van het Koninkrijk, het is tijd voor meer apostolische kracht.

Een apostolische cultuur in de gemeente maakt krachtig gedreven christenen

Galaten 2v8 want zoals God Petrus kracht had gegeven voor zijn werk als apostel onder de besnedenen, zo had Hij mij kracht gegeven voor mijn werk onder de andere volken.

Paulus noemt hier het werk als apostel. Wanneer je in de grondtekst naar deze vorm van bediening kijkt dan vind je daar de beschrijving van een gezondene, iemand die een cultuur komt vestigen. Joden en heidenen zijn dus geroepen om door ‘apostolisch kracht’ geraakt te worden, om een cultuur te ontvangen en de vestigende gedrevenheid over te nemen. Er ontstaan door deze bediening gedreven gemeenschappen van bekrachtigde christenen die zich richten op doorbraken in sferen van invloed.

Een apostolische cultuur van kracht is een fundamentele expressie van het Koninkrijk, die onder andere als doel heeft een innerlijke geestelijke gedrevenheid te ontwaken in gelovigen. Het gaat dus niet zozeer om de apostel of apostolische leider, maar veel meer over de gemeenschap en gelovige die een gedrevenheid leeft om te vermenigvuldigen en de cultuur van het Koninkrijk uit te breiden. Een bekrachtigde christen oftewel een gedreven gelovige is iemand die zich gezonden weet de kracht gaven die zijn toevertrouwd door te geven en te vermenigvuldigen.

Handelingen 19v15 Maar de kwade geest gaf hun ten antwoord: ‘Jezus ken ik, en Paulus ook, maar wie zijn jullie?’

Demonen haten apostelen en de kracht die zij doorgeven. Ze weten dat wanneer apostelen een sfeer van invloed gaan innemen hun einde nabij is. Er komt een grotere kracht aan, een sterkere man zoals Jezus dat noemde. Hoe mooi zou het zijn wanneer de zalving, de apostolische gedrevenheid wordt overgedragen en iedereen in een gedreven cultuur komt?

Ja, maar elke bediening heeft toch kracht? En elke christen toch ook?

Dat klopt er zijn verschillende krachten en gaven. De Heer liet ons via Hemelvaart en Pinksteren niet als ‘wezen’ achter, maar heeft voorzien in leiders en in kracht om het werk van het Koninkrijk te doen.

1 Korintiërs 12[10] en weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te beoordelen of een profetie van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om klanktaal uit te leggen.

Elke bediening en gave die God geeft krijgt kracht om deze te uit te leven. En elke christen die zich laat toerusten ontvangt daarmee ook een deel van de kracht die nodig is om zijn of haar roeping uit te leven. In de Bijbel zien we vooral apostelen vanuit de Glorie geestesgaven en krachten in groepen brengen die vervolgens een gedreven cultuur creëren. Gods kracht om gedreven gemeenschappen en bedieningen te vestigen is een kenmerk van een apostel, een apostolische bediening of apostolische werking. Door ambten en gaven te negeren ontvang je ook niet de essentiële kracht die je nodig hebt om Geestgeleide groepen te zien functioneren.

Wat nu?

We leven in een bijzondere tijd waarin gelovigen die apostolische kracht gaan (her)ontdekken en erin gaan meebewegen. Ook zijn er steeds meer leiders en bedieningen in kerk en samenleving die een apostolische kant in hun bediening beginnen te ervaren. Ik geloof dat de Geest ons allen drijft richting apostolische relaties, DNA en kracht. Laten we apostelen en profeten eren en ontvangen in de rol die de Heer hen gegeven heeft zodat we als Ekklesia meer en meer koninklijke doorbraken gaan zien in ons land en de wereld. Laten we bidden:

Here God de Rechter, ik kom voor uw troon met lofprijs en aanbidding. Ik erken dat ik hier alleen kan komen door het geloof op grond van het vergoten bloed van Jezus Christus. Ik belijd dat ik en mijn voorgeslacht hebben gezondigd op het gebied van religie, trots en hoogmoed door uw hemelse blauwdrukken niet te zoeken en toe te passen. Ik heb u in mijn godsbeeld willen plaatsen in plaats van mijn denken te vernieuwen naar uw Woord door uw Geest. Ik bekeer mij hiervan en pleit het bloed van Jezus. Ik ontvang uw vonnis en vrijspraak nu In Jezus naam. Wilt u mij laten zien welke rol U mij gegeven heeft en hoe uw roeping voor mijn leven past in uw grote heilsplan. Wilt u mij bekrachtigen voor die missie op de plek waar u mij gesteld heeft of me drijven naar de juiste sfeer van invloed? Ik kies ervoor de leiding van uw Geest te volgen. Amen.

Ik hoop dat je een groeiend verlangen ervaart om een gedreven gelovige te zijn die in Gods gemeenschap meebeweegt vanuit Gods kracht. Onze wereld heeft je nodig.

Sven Leeuwestein is internationaal spreker, mentor/coach en adviseur geestelijk leiderschap voor leiders en opkomende bedieningen in de kerk, business en politiek. Hij spreekt en onderwijst graag over apostolische en profetische thema’s en verlangt ernaar kerk en samenleving te zien functioneren naar Gods ontwerp. Leeuwestein schrijft maandelijkse een column op revive.nl waarin hij gedachten en lessen deelt over zaken die hij al pionierend tegenkomt in de Bijbel en christelijk Nederland.