Hoe moet je omgaan met profetische woorden ‘voor het jaar’?

Is het jou ook opgevallen dat er in toenemende mate aandacht is voor profetische woorden over het komende jaar? Steeds meer bedieningen, leiders en bewegingen in binnen- en buitenland delen één of meerdere ‘woorden van de HEER’. Op revive.nl vind je een aantal van deze boodschappen. Ook zie je dat meer en meer christenen het profetische in zichzelf en voor hun omgeving op de juiste waarde willen schatten en zoeken hoe gehoor te geven aan ‘woorden voor het jaar’. We weten dat het belangrijk is om profetische indrukken op een verstandige manier te toetsen en te communiceren. Er zijn tegenwoordig gedegen trainingsscholen die deelnemers daarbij helpen. Maar, aangenomen dat al die ‘profetische woorden’ min of meer door Gods Geest geïnspireerd zijn, hoe ga je daar dan als ontvanger mee om? Laat me je wat gedachten aanreiken.

Allereerst, het doel van profetische woorden voor een jaar is het geven van richting. Een profetisch boodschap wil de Gemeente positief beïnvloeden, wakker schudden en aanmoedigen Christus te volgen. Het legt de nadruk op bepaalde thema’s die op Gods agenda staan. In het oude en nieuwe verbond zie je dat God wil dat er inspiratie en richting op plaatsen van invloed is. Echte profeten geven ons een kijkje in de hemel of delen wat zij in de hemel gezien hebben. Ze bewegen zich heel natuurlijk op het snijvlak van hemel en aarde net als de apostel Paulus deed. Profetie hoort erbij.

Gods tijd is niet jouw tijd
Weet je, tijd is een relatief begrip. Wist je dat de Hebreeuwse kalender grofweg van september tot september loopt en dat het Chinese nieuwjaar niet tegelijk met ‘ons’ nieuwjaar valt? Woorden ‘voor een komende jaar’ zijn niet gebaseerd op een menselijke tijdlijn. Een profetisch woord komt voort uit Gods Geest. God is de uiteindelijke bron, die vervolgens door een mens in de menselijke tijdlijn over een situatie, kerk of gebied wordt gesproken en deze daar vanuit beïnvloedt. Tijd bestaat in God en niet andersom. Hij staat buiten de tijd. God heeft tijden en seizoenen voor de menselijke werkelijkheid, maar Gods tijd is circulair. Het gaat niet van A naar B zoals bij onze tijdlijn maar is circulair. Jezus legde dat uit toen hij zei:

‘En zoals het eraantoe ging in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon..’ Lucas 17v26

Een gemeente gaat door verschillende fasen heen, en terwijl je als gemeentelid door zo’n fase heen gaat kun je denken dat ‘de hele wereld’ om je heen dezelfde fase meemaakt. Dat kan maken dat je je beleving projecteert op andere gelovigen of zelfs op de hemelse werkelijkheid. Dat is niet altijd terecht. Er bestaat een hemelse agenda die via de Geest en mensen de natuurlijke ontwikkelfasen van jouw kerk ook raakt. Dit spanningsveld maakt dat je gemeente richting kiest, door groeistuipen heen gaat, dat er verandering plaatsvind enzovoorts. Zo kunnen er twee gemeenten in een woonplaats zijn die in een totaal verschillende ontwikkelfase zijn, maar toch onder dezelfde hemelse agenda van God leven. Wijze leiders begrijpen dit en omarmen beide. Ga hier ontspannen mee om wanneer een gemeente een profetisch woord ontvangt. Zorg wel dat je Gods agenda eert. Zijn plannen staan vast. Wij mogen die vanuit de relatie met Hem zoeken en volgen.

Onderscheid de persoon van de profeet
Het kan best lastig zijn wanneer je weet dat iemand een profeet is of een sterke profetische gave heeft te onderscheiden wanneer deze een profetisch woord deelt of wanneer deze je een advies of mening aanreikt. Ikzelf vond dat eerder echt niet gemakkelijk. Omdat ik als jonge hond ooit heel hongerig was naar meer van God nam ik aan dat alle communicatie van een profetisch leider ook een profetisch woord was. Ik durfde indertijd niet te vragen of er ook verschil in zat omdat ik dacht dat ik daarmee af zou doen aan de profetische bediening. Dat was een gemiste kans omdat ikzelf maar de betreffende profetische leider beide konden groeien in het omgaan met profetische inspiratie in onze samenwerking. Mijn vraag zou ook gezonde feedback hebben betekent voor die ander. Weet je, een profeet is niets meer en niets minder dan een wedergeboren mens met een zalving en een gave op een platform. Dat betekent concreet dat niet alles wat ze zeggen een woord van de Heer is. Nu is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan, juist bij de profetische bediening. Die bediening is wat dat betreft bijzonder omdat er vaak directe inspiratie mee gemoeid is. Onderwijs kan en zal ook geïnspireerd zijn maar gaat meer over overtuigingen en theologische posities. Een advies van een profetische leider kan profetisch richtinggevend zijn maar ook alleen een perspectief. Vraag dus wanneer je iemand met een profetische bediening of een profetisch leider spreekt: is dit een woord voor mij of is dit een mening of advies? Een woord moet je natuurlijk toetsen en door bidden, maar met een advies of perspectief kun je meewegen en ook naast je neer leggen.

God dwingt niemand, Hij overtuigt en nodigt uit, ook door profeten heen. Leer dus het verschil tussen profetische richting of openbaring en wanneer een profeet-leider al dan niet geïnspireerd adviseert en een mening deelt. Het vraagt van ons een sterke persoonlijke identiteit en relatie met God met een nederig hart.  

Wie zegt het eigenlijk?
Niet iedereen die gezien wordt als profeet is dat ook. Iemand kan bepaalde taal gebruiken, geïnspireerd proberen te spreken en zichzelf op Instagram voordoen als profetisch leider. Maar dat wil niet zeggen dat hij of zij dat dan ook is. Die persoon is dan niet direct een valse profeet, dat is echt een andere categorie, maar je bent wel een christen met een onterecht beeld van je roeping. Ook kan iemand wel geroepen zijn als profeet maar nog allerlei huiswerk onder de motorkap hebben, zoals religie, controle of afwijzing. Dit zal een boodschap kleuren. Het zal niet de vrucht dragen die bij een gezond profetisch ambt hoort. Ga die persoon niet direct stenigen maar onderscheid het wel.  

Onderscheid de grens
Profetische woorden hebben een doel. Apostolische en profetische bedieningen zijn geroepen om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon en hebben daarvoor direct gezag ontvangen over bepaalde gebieden of thema’s. Daarbij kunnen ze natuurlijk betrokkenheid ervaren bij andere zaken. Houd daar rekening mee wanneer je een profetisch woord van hen hoort. Wanneer de apostel Johannes profeteert over de zeven gemeenten zijn die woorden allereerst voor die gemeenten. De Bijbel is niet direct aan ons geschreven, we zijn meelezers. Wanneer de profeet Agabus profeteert beschrijft de arts Lukas dat als voor ‘de hele wereld’. Toch past de gemeenteleiding dat woord met name toe op zorg voor de broeders in Judea. Ze begrepen de intentie van de profeet en voelden zich vrij dat te interpreteren en toe te passen. Als meelezers mogen wij nadenken over wat Agabus en Lukas eigenlijk bedoelden met de keuze om de term ‘de hele wereld’ te kiezen. Was het letterlijk of figuurlijk? In hoeverre kenden zij andere werelddelen?

Denk na over het aandachtsgebied
Profetische woorden vandaag de dag hebben niet hetzelfde gezag als de Schrift, verre van zelfs. Maar ze hebben in en vanuit de Gemeente wel degelijk een bepaald gezag en doel. De vraag is dus wat is eigenlijk het aandachtsgebied waarover de Heer met een profeterende leider heeft gesproken. De ene profeet heeft een roeping voor de kerk, terwijl de andere geroepen is reformatie te brengen in de kunstwereld. Sommige sprekers hebben een roeping om profetische evangelisatie te stimuleren bij jong-gelovigen terwijl anderen profeteren over politici. Dat maakt nogal iets uit.

Besef dat God constant spreekt
Profetische woorden voor een komende periode kunnen voor een leider persoonlijk zijn, voor een beweging of zelfs voor een sector, een land of continent. Het is dus belangrijk hierover na te denken als luisteraar. Bijvoorbeeld, een profetisch woord voor de lokale politiek van een nabijgelegen dorp kan tijdens een regionale samenkomst erg indrukwekkend zijn en met kracht worden doorgegeven aan het begin van het jaar. Toch kun je dat rustig weer loslaten wanneer je daar niet woont, werkt of er een geestelijke rol vervult als voorbidder of leider. Het woord was niet voor jou. Wat je wel zou kunnen doen is vragen of je het naar iemand mag doorsturen voor wie het wel relevant is of je laten inspireren door de bijbelse principes die in dat woord tegenkomt. Je hoeft niet bang te zijn dat er geen profetische woorden voor jouw omgeving zijn. God heeft genoeg te zeggen over de sferen van invloed waar jijzelf onderdeel van bent, zoals je persoonlijke leven of je kerk. Wat belangrijker is is dat er meer platforms en bedieningen komen die op een verstandige manier leren aansluiten en doorgeven wat de Geest hen wil geven.

Durf profetische woorden los te laten
Soms mist een profeterende leider zelf nog wel eens het specifieke doel van het woord of legt niet voldoende uit waar het voor bedoeld is. In kerkelijk leiderschap nemen we nog weleens aan dat het publiek wel zal begrijpen wat er wordt bedoeld. Dat is een bekende valkuil bij prediking. Dit komt ook voor bij profetische woorden die op een platform worden gedeeld. Een Amerikaanse leider kan bijvoorbeeld gewend zijn te zeggen ‘USA en the nations’. Amerikanen en ook amerikaanse charismatische bedieningen kunnen een wereldbeeld hebben waarin ze nogal eens hun eigen land centraal stellen als leidend land. Deze overtuiging kan maken dat ze onbewust aannemen dat het profetisch woord voor hun staat of land ook voor ‘the whole world’ is. Durf een woord los te laten.

Zie de digitale wereld
Deze hangt samen met het voorgaande advies. Mensen delen ‘woorden’ op online platforms waardoor velen er mee in aanraking komen. Omdat het moment van delen vaak in een geïnspireerde omgeving plaatsvind kan dat nogal indrukwekkend overkomen. Je kunt het gevoel krijgen dat jij er direct iets mee moet omdat je iets van Gods kracht ervaart. Jij bekijkt het als Nederlander, maar tegelijk kijkt er misschien een Zuid-Afrikaan naar, iemand uit Dubai en iemand uit Argentinië. Het is verstandig jezelf de vraag te stellen ben ik wel het doel van het woord? Is het woord voor mij of de omgeving waar ik onderdeel van ben? Je kunt in deze digitale tijd namelijk niet alleen op het zelfbewustzijn van de spreker of organisator vertrouwen om dat goed te communiceren. Soms denkt een spreker dat zijn of haar woord ‘voor iedereen is’ terwijl de uitwerking ervan vooral gericht is op de beweging of omgeving waartoe het woord gesproken wordt. Omdat het vervolgens digitaal beschikbaar wordt gemaakt veranderd daar weinig aan.

Youtube
Dat kan verwarrend zijn wanneer jij een YouTube video van je favoriete spreker bekijkt. Gods woorden kunnen nogal eens overweldigend bij je binnenkomen als kijker maar ook als spreker.  Dit maakt dat je als leider kunt aannemen dat ‘de hele wereld’ jouw woord wel moet horen of dat je denkt dat het woord voor jou is. Toch is dat maar de vraag en het is voor sprekers maar ook voor hun kijkers wijs dat te onderscheiden. Ervaren leiders die regelmatig woorden delen weten dit. Ze verlangen terecht naar de Godservaring bij bidden voor en het ontvangen van openbaring. Maar ervaren sprekers nemen ook de tijd om een ontvangen profetie rustig met andere profeten toetsen, erover te bidden en waar passend door te geven. Zorg dat je als kijker of luisteraar nadenkt over waartoe dit woord is bedoeld. Laat het los als het niet voor jou is, ondanks dat de profetische leider dat altijd niet helder maakt. Toch kun je als kijker inspiratie ervaren bij zo’n woord en iets doen met de lessen die je erin vind. God is een persoonlijk God die gericht wil spreken tot mensen, bedieningen en sferen van invloed.

Zie het kader
Profetische woorden van profeten en apostelen, maar ook onderwijs van leraren zetten kaders neer. Dat is nu eenmaal wat gesproken woorden doen, ze creëren een frame. Deze kaders kunnen richting geven en je zo begeleiden, maar ze kunnen ook beknellend werken. Het kan je vastzetten. Het tegenovergestelde is overigens ook waar, de afwezigheid van kaders kan ook onduidelijkheid geven. Woorden hebben dus kracht, zeker wanneer ze gesproken worden door iemand waaraan jij gezag toekent of die dat daadwerkelijk heeft ontvangen. Dit gegeven is een kenmerk van een profetische woord, maar kan ook een valkuil zijn bij het ontvangen van een profetisch woord voor een jaar. Sommige mensen raken echt de kluts kwijt doordat ze een profetisch ‘woord voor 2024’ te persoonlijk en te letterlijk opvatten. Het zet ze vast, ze zijn bang Gods wil te missen. Dat is niet de bedoeling van de profetische cultuur die in de Ekklessia is gegeven. Door te zien welk kader een woord neerzet kun je onderscheiden of dat voor jou is of wanneer je er gehoor aan wil geven. Overigens wanneer iemand negatief framed zou je dat valse profetie kunnen noemen. Het manipuleert mindsets in plaats van dat het mensen leven brengt. Langs die definitie zou je je kunnen afvragen hoeveel valse profetie je in het bedrijfsleven, het onderwijs en in de politiek tegenkomt. Wie gaat daar een echt profetisch woord voor het komende jaar spreken?, denk ik dan.

Blijf vrij
Ikzelf koppel kaders aan de invloedsfeer van de spreker of bediening die het uitspreekt. Ik bid ervoor en laat het daar waar het gesproken is. We zijn door het geloof in Christus geplaatst en dat maakt mij vrij van welke beknelling dan ook. Een goed voorbeeld van een positief frame vind ik de preek van Henk Stoorvogel tijdens Opwekking 2023. De prachtige woorden die hij gebruikte waren “profeten verschijnen en verdwijnen.’ Ik geloof dat het vele leiders en teams toestemming heeft gegeven om in gesprek te gaan over de vraag of men nog op de juiste plek zit. Het zou maar zo kunnen dat de Heer Henk en Opwekking heeft gebruikt om zijn kinderen een zetje te geven voor de veranderingen die we nu in 2024 zien gebeuren. Leiders komen en gaan. Wat je niet met die profetische uitspraak tijdens die preek moet doen is mensen de oren ermee gaan wassen en zeggen ‘jij moet nu gaan want dat heeft God door Henk gezegd’. Zo werkt het Koninkrijk niet. Dan gebruik je inspiratie om te manipuleren in plaats van Gods Geest Zijn werk in iemand en in teams te laten doen. Ik koppel het profetische woord waar het een bepaalde rol raakt of betrokkenheid die ik heb.

Ik bid dat dit artikel helpt maar ook tot nieuwe vragen en vervolgens tot meer inzichten leidt. Ik hoop dat je aan de slag gaat met het wegen van de woorden die op je af komen. Laten we een volwassen kerk zijn die leert meebewegen met Gods agenda en profetisch in kerk en samenleving voorgaat.  

Sven Leeuwestein